Close Menu
Klantbeoordeling 8.4
Vragen? Bel 024-6221718
Dagelijks bereikbaar van 10:00 tot 23:00 uur

Privacy statement

Privacystatement van Sauna & Beauty Oase B.V.
Sauna & Beauty Oase B.V. (hierna: Sauna & Beauty Oase) verzamelt diverse gegevens bij het gebruik van de website sauna-oase.nl en bij uw bezoek aan de sauna, de aankoop en het gebruik van onze producten of diensten of wanneer u anderszins een overeenkomst met ons aangaat. Voorop staat dat Sauna & Beauty Oase veel waarde hecht aan uw privacy en daarom vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Toepasselijkheid privacystatement

In dit privacystatement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Sauna & Beauty Oase. Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waar Sauna & Beauty Oase op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Sauna & Beauty Oase adviseert het privacybeleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen, zodat u op de hoogte bent hoe deze derden met uw persoonsgegevens omgaan.

 

Verwerking persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres.

 

Kopen van een entreebewijs/boeken arrangement

Tijdens het kopen van een entreebewijs op onze website, wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens in te vullen.

Ook als u een ticket koopt aan de kassa, kunnen wij vragen om uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u een behandeling boekt.

 

Bij het afsluiten van een abonnement, waarmee u dagelijks gebruik kunt maken van alle sauna- en badfaciliteiten van Sauna & Beauty Oase, vragen wij ook om uw persoonsgegevens.

 

Sauna & Beauty Oase kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

voornaam en achternaam;

 • e-mailadres;
 • adres;
 • postcode;
 • telefoonnummer;
 • betalings- en factuurgegevens;
 • geboortedatum
 • IP-adres.

 

Voor toegang tot onze sauna geldt een leeftijdsgrens. De receptioniste kan bij twijfel vragen om een geldig legitimatiebewijs.

 

Boeken van een behandeling

Wanneer u een behandeling boekt kan het zijn dat de behandelaar vraagt om gegevens inzake uw gezondheid en/of medicatie.
Het doel van het verwerken van deze gegevens is het afstemmen van de gekozen behandeling op uw huidtype en/of gezondheid.
Voor het verwerken van deze gegevens wordt u van tevoren toestemming gevraagd. Het staat u ten allen tijde vrij om deze toestemming in te trekken.

 

Bestellen giftbox of cadeaubon

Via onze website kunt u een giftbox of een cadeaubon bestellen. In dat geval verwerken wij eveneens de hierboven genoemde persoonsgegevens.

 

Nieuwsbrieven

U kunt zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval vragen wij u om uw voornaam, achternaam, geboortedatum en e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen waarmee u uzelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

 

Contactformulier
Indien u op onze website een contactformulier invult of met ons een afspraak wilt maken, vragen wij u om uw naam en uw e-mailadres. Daarnaast staat het u vrij uw telefoonnummer door te geven, afhankelijk van de wijze waarop u wilt dat wij contact met u opnemen.

Sollicitatieprocedure
Indien u solliciteert bij Sauna & Beauty Oase, worden onder andere uw voornaam, achternaam, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, curriculum vitae (CV), werkervaring en/of uw pasfoto verzameld. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure en worden uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure verwijderd indien u niet bij ons in dienst treedt. Indien u daarvoor toestemming geeft kan Sauna & Beauty Oase uw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie voor toekomstige vacatures.

 

Leveranciers

Ook van onze leveranciers kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Wij verwerken in dat geval de volgende gegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats en betalings- en factuurgegevens. 

 

Camerabeelden

Sauna & Beauty Oase maakt gebruik van camera’s in het belang van de veiligheid van haar bezoekers en personeel alsmede om diefstal tegen te gaan. Bij uw bezoek aan de sauna wordt u geïnformeerd over de aanwezigheid van camera’s, die zich bevinden bij de receptie alsmede buiten op het parkeerterrein. De camerabeelden worden maximaal 20 dagen bewaard. 

 

Doel verwerken persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • Het beheer van de interne administratie;
 • Het afhandelen van leveringen en aankopen van onze producten en diensten;
 • Om contact met u op te kunnen nemen in het kader van uw bestelling of andere vragen;
 • Het afhandelen van de betaling van uw bestelling;
 • Het behandelen van geschillen;
 • Om u te informeren over onze producten, diensten, acties en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en flyers/magazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • Ten behoeve van het uitvoeren van data-analyse en klanttevredenheidsonderzoeken;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke plicht, zoals het bewaren van uw bestelhistorie binnen de wettelijke termijn.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Indien u bij ons een entreebewijs koopt, een arrangement boekt of een abonnement afsluit, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

Ook kan het zijn dat Sauna & Beauty Oase een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan het bewaken van de veiligheid, het tegengaan van diefstal of een direct marketing belang. Denk bij die laatste situatie bijvoorbeeld aan het toesturen van informatie over acties en aanbiedingen. Sauna & Beauty Oase zal echter in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van Sauna & Beauty Oase anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van Sauna & Beauty Oase zwaarder weegt, worden uw persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt.

 

In alle andere gevallen vragen wij expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

 

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Sauna & Beauty Oase de gegevens verzamelt of verwerkt, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van Sauna & Beauty Oase.


Ontvangers van uw gegevens

 • Uw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:
 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst;
 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met u;
 • Anderen, indien u daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
 • Anderen, indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door Sauna & Beauty Oase;
 • Anderen, indien de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

 

Doorgifte naar andere landen

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU of EER.
 

Rechten betrokkenen

Verzet

U kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven, door een e-mail te zenden naar info@saunaoase.nl. Sauna & Beauty Oase zal op het eerste verzoek het gebruik beëindigen.

 

In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar info@saunaoase.nl. Sauna & Beauty Oase zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal Sauna & Beauty Oase de verwerking beëindigen. 

 

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit

Voorts heeft u het recht om uw persoonsgegevens:

 • te corrigeren;
 • in te zien;
 • te verwijderen, en;
 • over te dragen.

 

Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

 

Indien u van genoemde rechten gebruik wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@saunaoase.nl. Sauna & Beauty Oase zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

 

Klachten

Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Sauna & Beauty Oase neemt de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus en heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd worden. Het betreft bijvoorbeeld:

 

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina’s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

 

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Sauna & Beauty Oase zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Oase samenwerkt. Onze website, sauna-oase.nl, maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

 

Functionele cookies

Sauna & Beauty Oase plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

 

Analytische cookies

Sauna & Beauty Oase maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

 

Sauna & Beauty Oase heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Oase heeft Google geen toestemming gegeven om via Sauna & Beauty Oase verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Cookies uitzetten

De meeste browsers zullen u de mogelijkheid bieden om het gebruik van cookies te weigeren of om u telkens toestemming te vragen wanneer een server een cookie wenst te plaatsen op uw computer. Indien u de plaatsing van cookies niet toestaat, kan dit van invloed zijn op de gebruiksvriendelijkheid van de webshop, dan wel kan het zijn dat sommige delen van de webshop voor u niet toegankelijk zijn.

 

Wijziging Privacystatement

Het is mogelijk dat in dit privacystatement wijzigingen worden aangebracht. Dit privacystatement is gepubliceerd op de website sauna-oase.nl. Houdt deze website dus goed in de gaten. Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.

 

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien u vragen, opmerkingen, klachten heeft naar aanleiding van dit privacystatement of over de wijze waarop Sauna & Beauty Oase omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact opnemen via info@saunaoase.nl.

 

Vragen privacy statement

* Verplichte velden

Meld je aan voor aanbiedingen

Schrijf u in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de nieuwste acties en de scherpste aanbiedingen. Wij sturen maximaal één keer per maand een nieuwsbrief. Lees hier ons privacy statement.